Archive for juni, 2009

CAO-proces is belangrijk!

26 juni 2009

Deze week liepen de onderhandelingen tussen de koepel van woningcorporaties Aedes en de vakbonden van FNV, CNV en De Unie vast. De vakbonden stellen Aedes een ultimatum en beraden zich op acties. Het eindbod van Aedes lijkt niet eens zo onredelijk: 2% loonstijging voor 2 jaar en extra geld voor scholing en persoonlijke ontwikkeling. Daartegenover: verlaging van aanvangssalarissen en ruimte voor overleg over (extra) beloningen tussen werkgever en OR.

Toch zeggen de vakbonden in koor dat overleg met Aedes ‘geen zin meer heeft’ en dat het bod van Aedes ‘totaal onacceptabel’ is. Zij willen er elk jaar nog een half procent bij en willen dat de loonafspraken ook gelden voor directeuren van woningcorporaties. Als die meer krijgen moeten werknemers het verschil ook krijgen.

Inhoudelijk lijken de verschillen van mening te overzien. Dat roept de vraag op of er misschien meer aan de hand is. Opvallend is dat de toon van CAO-partijen ten opzichte van elkaar al veel langer negatief is. Vakbonden spraken na de 2e onderhandelingsronde al over acties. Na de 5e onderhandelingsronde beschuldigden bonden Aedes ervan dat zij de eigen achterban ‘voorloog’. Aedes beschuldigt de bonden op zijn beurt van ‘onredelijkheid’, door voorstellen te doen ‘waaraan geen komma meer mocht worden veranderd’.

In het artikel over de CAO 2.0 in het vakblad Zeggenschap over Arbeidsverhoudingen pleit ik voor meer aandacht voor het CAO-proces. Wellicht door inschakeling – door beide CAO-partijen – van een onpartijdig CAO-procesbegeleider. In dat artikel wees ik op de risico’s van het proces bij de CAO Woondiensten. De feiten lijken dat nu te bevestigen.

Het artikel over CAO 2.0 kan online worden gedownload:
http://www.hs-a.eu/CAO2.0.pdf.

Anders onderhandelen over CAO’s!

21 juni 2009

Voor mijn vakantie op Sicilië heb ik de afgelopen periode veel aandacht besteed aan CAO 2.0: de CAO die aansluit bij de werknemer 2.0.

Op 19 mei gaf ik een presentatie voor genodigde relaties van partner Pointlogic b.v., leverancier van software voor o.a. CAO-berekeningen, in de perszaal van Stadion Feijenoord. De slides en de samenvatting van deze presentatie zijn via LinkedIn (http://www.linkedin.com/in/hsarbeidsvoorwaarden) beschikbaar.

In samenwerking met partner Worksite Solutions b.v., leverancier van Internet-applicaties op het gebied van CAO en arbeidsvoorwaarden (onmisbaar voor de toepassing van CAO 2.0) is een YouTube-filmpje over CAO 2.0 in voorbereiding. De (proef)opnames zijn al gemaakt.

Tenslotte worden op Twitter interessante opvattingen over CAO 2.0 uitgewisseld met ondermeer vakbondsbestuurders van FNV en CNV.

Deze week verscheen in het vakblad Zeggenschap over Arbeidsvoorwaarden, dat viermaal per jaar verschijnt, een artikel over CAO 2.0. Daarin verken ik de concrete uitwerking ervan en de wijze waarop de CAO 2.0 – in de toekomst – tot stand zou kunnen komen. Ik verwacht dat de CAO 2.0 ertoe zal leiden dat CAO-partijen (nog) meer mét elkaar dan tegenover elkaar aan de CAO 2.0 zullen (samen)werken. CAO 2.0 zal het gezamenlijk resultaat zijn van onderhandelingen op basis van – mogelijk – gezamenlijk onderzoek naar en analyse van de perspectieven en mogelijkheden van de bedrijfstak of onderneming en de wensen en behoeften van werknemers en werkgevers. CAO-partijen zullen, ieder vanuit de eigen invalshoek, achterban en verantwoordelijkheid, als gekwalificeerde ‘makelaars’ in arbeidsverhoudingen de architectuur, bouw en ontwikkeling van de CAO 2.0 voor hun rekening moeten nemen. Daarbij kunnen zij zich laten ondersteunen door een CAO-procesbegeleider die door CAO-partijen gezamenlijk wordt aangezocht en aangestuurd.

Wie belangstelling heeft voor het artikel kan het lezen in Zeggenschap over Arbeidsverhoudingen (http://www.zeggenschap.info) of via een e-mail opvragen (cao@hsarbeidsvoorwaarden.nl).

Reacties op de publicaties over CAO 2.0 zijn van harte welkom!