Archive for juni, 2010

Vakbeweging moet lef en visie tonen! (Gastblog van Roel Berghuis, bestuurder FNV Bondgenoten)

25 juni 2010

De vakcentrale FNV regelt/coördineert zaken die boven de afzonderlijke bonden uitstijgen zoals het centraal overleg met de werkgevers. 19 FNV bonden met elk hun eigen kantoor, personeel, individuele dienstverlening, facilitaire dienst, bondsblad, bestuur, directie, administratie, vereniging en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Wat een kosten zullen hiermee gemoeid zijn die uit de contributie van de leden betaald moeten worden.

Als vakbondsbestuurder van FNV Spoor heb ik te maken met een netwerk aan kaderleden. We hebben een website http://www.fnvspoor.nl en een blad gericht op de spoorsector. We hebben 25 individuele belangenbehartigers direct zichtbaar op hun werkvloer. We leveren wekelijks informatie over het beleid van de bond. We gebruiken daarbij expertmeetings, actieonderzoek, campagnes en zetten meldlijnen op. Nu zullen wij niet uniek zijn maar ik zie in heel veel sectoren en bedrijven dat de FNV veel te ver weg is. Als leden een vakbondsbestuurder bellen dan moet je dat als kans zien en niet als last. De moderne FNV meer bij elkaar en meer op de werkvloer en schaf ‘het kantoor’ voor de vakbondsbestuurder af.

Dat er een ongedeelde vakbeweging moet komen heeft ook het gehele AOW/pensioen traject laten zien. Mijn belangrijkste kritiek is dat de vakbeweging met een heel smalle agenda naar de werkgevers zijn gegaan waardoor je uitsluitend op ‘65 blijft 65’ blijft zitten. Onze inzet had moeten zijn dat de lagere salarissen (wat ook vaak de zwaarste beroepen zijn) gewoon zonder korting met 65 jaar met AOW kunnen gaan. Onze inzet had moeten zijn om harde eisen te stellen aan werkgevers desnoods met quota dat jongeren en ouderen werklozen aan het werk geholpen moeten worden. Of beter; dat de sociale partners weer de zeggenschap krijgen over het arbeidsmarktbeleid. Weg met de afschuwelijke vrijblijvendheid, waar niemand de verantwoordelijkheid neemt voor het aanpakken van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Nu woedt de crisis in alle hevigheid en in de zoektocht naar oplossingen ontbreekt bij de vakbeweging volledig. De politiek gaat door met de WW te verkorten, het ontslagrecht te versoepelen en over een paar jaar zullen de pensioenen weer verder worden versoberd. Er moet een brede agenda komen met wat wij wel willen. Daar is echter een vernieuwd leiderschap in de vakbeweging voor nodig. Een leiding die lef heeft en bereid is over haar eigen schaduw heen te stappen.

Roel Berghuis, bestuurder FNV Bondgenoten

Roel Berghuis is bestuurder van FNV Bondgenoten voor de Nederlandse Spoorwegen. Hij reageert na John Kerstens, voorzitter FNV Bouw, als tweede gastschrijver in CAOpinie© van de week over ‘een ongedeelde vakbeweging’.

Op naar een nieuwe FNV! (Gastblog van John Kerstens, voorzitter FNV Bouw)

19 juni 2010

Toen ik vorig jaar voorzitter werd, heb ik leden en collega’s van FNV Bouw drie beloftes gedaan: dat we juist nu, tijdens de crisis, laten zien dat we het verschil maken; dat we vaker in het nieuws komen en met meer dan looneisen en stakingen en dat we een voortrekkersrol spelen in de vernieuwing van de FNV. Uit ‘de pers die we krijgen’ en het feit dat we 34% meer nieuwe leden inschreven, lijkt het met het nakomen van die eerste twee de goede kant op te gaan. Dit blog gaat over de laatste belofte, wellicht ook de lastigste.

Toch gáát FNV Bouw ervoor. Omdat we het willen. Kunnen. En moeten. Er is geen bond die zo aan den lijve ondervindt dat de inrichting van vakbondsland niet meer aansluit op de manier waarop sectoren en bedrijven zich hebben ontwikkeld als ook op de beleving van de werkende van vandaag (werknemer of zelfstandige). ‘De bouw’ is inmiddels zo georganiseerd dat FNV Bouw in directe zin nog maar voor de helft van alle bouwvakkers iets kan betekenen. En dat maakt het vasthouden, laat staan het uitbouwen, van een positie die het mogelijk maakt de belangen van al onze mensen optimaal te blijven behartigen geen vanzelfsprekendheid. Een situatie die trouwens ook op andere plekken voorkomt: in het onderwijs, in het openbaar vervoer en bij tal van andere ‘verzelfstandigde’ overheidsdiensten bijvoorbeeld.

FNV Bouw ziet de oplossing niet in een simpele rechttoe-rechtaan fusie met FNV Bondgenoten (wat velen wellicht denken), maar in het nú doorpakken naar een FNV die de macht van het getal combineert met de kracht van de herkenbaarheid voor mensen vanuit hun werksituatie. In een ‘ongedeelde FNV’ dus, waarin de sterke merknaam van en de verbondenheid met ‘de FNV’ samengaan met een organisatievorm die dicht bij mensen staat en aansluit bij wat ze in hun werk bindt. In ons geval is dat het werkzaam zijn in het bouwproces: van de architecte aan haar tekentafel via de medewerker in de baksteenindustrie tot en met de tegelzetter die net voor de oplevering de badkamer àfmaakt.

Ik nodig iedereen die net als ik van mening is dat de vakbeweging natuurlijk een toekomst heeft maar dat die niet vanzelfsprekend is, graag uit samen op weg te gaan naar die nieuwe FNV!

John Kerstens
Voorzitter FNV Bouw

Naar één ongedeelde vakbeweging?

11 juni 2010

Vorige week reageerde ik op een discussie op Twitter over een ongedeelde vakbeweging. Een oude discussie, zowel binnen de FNV, als binnen het CNV. Beide vakcentrales worden nu samengesteld uit de grote vakbonden voor het particuliere bedrijfsleven FNV Bondgenoten en Vakmensen CNV en in de zorg en de publieke sector ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak. Deze grote vakbonden zijn de afgelopen decennia ontstaan uit fusies van voormalige zelfstandige bonden in de industrie, de voeding en het vervoer.

Daarnaast kennen beide vakcentrales sectorale bonden, zowel voor particuliere sectoren, zoals FNV Bouw, FNV KIEM, FNV Horeca, Dienstenbond CNV, als voor publieke sectoren, zoals voor het onderwijs, de politie en de militairen. Tenslotte zijn bij beide vakcentrales bonden voor specifieke beroepsgroepen aangesloten, zoals de NVJ voor journalisten, FNV MOOI voor werknemers in de uiterlijke verzorging, Sporter NL voor beroepssporters.

De discussie over de ongedeelde vakbeweging gaat over de vraag of de verschillende bonden niet nauwer moeten samenwerken om tenslotte wellicht zelfs met de vakcentrale samengevoegd te worden tot één ongedeelde vakorganisatie die alle werknemers in Nederland van dienst kan zijn. De meningen hierover lopen uiteen. Na de recente fusie tussen de Bedrijvenbond en de Hout- en Bouwbond van het CNV tot CNV Vakmensen praten nu hun FNV-collegabonden FNV Bondgenoten en FNV Bouw over verdergaande samenwerking. Andere bonden waarschuwen dat bundeling van krachten ertoe kan leiden dat de herkenbaarheid van zelfstandige bonden verloren dreigt te gaan.

De vraag is of krachtenbundeling én herkenbaarheid gecombineerd kan worden en of bestaande vakbonden bereid zijn hun onafhankelijkheid op te geven.

Volgende week zal John Kerstens, voorzitter van FNV Bouw, als gastschrijver van CAOpinie© zijn mening over een ongedeelde vakbeweging geven.

‘Beroepsvereniging met vakbondstrekjes’

5 juni 2010

Deze week werd op Twitter (www.twitter.com/HenkStrating) gediscussieerd over het karakter van bepaalde vakbonden, zoals de NVJ. De Nederlandse Vereniging van Journalisten is aangesloten bij de FNV. “Maar”, zo werd geopperd, “de NVJ is geen vakbond, zoals andere bij de FNV aangesloten bonden. De NVJ is in de eerste plaats een beroepsvereniging, waarvan het bestuur autonoom is, zonder inmenging van andere partijen.”

In de discussie werden daar de nodige vraagtekens bij geplaatst. Geldt het zelfde niet voor de FNV-bonden van kappers, beroepssporters, politie, onderwijzers en militairen? Beslist elke bij de FNV aangesloten bond, als het er op aan komt, niet autonoom zonder inmenging van anderen? Kortom: verschilt de NVJ wel wezenlijk van andere vakbonden?

De slotopmerking in de discussie kwam op naam van vorige week overleden NVJ-erelid Hans Verploeg die 25 jaar lang algemeen secretaris van de NVJ was. Hij noemde de NVJ ooit een ‘beroepsvereniging met vakbondstrekjes’. ‘Zijn’ citaat gaf een glashelder antwoord op de vraag waar het in de discussie om draait: kan een beroepsvereniging ook vakbond zijn? Of andersom: kan een vakbond ook beroepsvereniging zijn?

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen wordt de kloof tussen politiek en burgers weer pijnlijk zichtbaar; 30 tot 40 procent van de kiezers ‘zweeft’ nog! Maar ook de vakbeweging heeft te maken met een kloof tussen vakbond en werknemers, niet alleen onder jongeren. In de aanloop naar de recente bestuursverkiezingen van de ABVAKABO FNV liet een kritische groep (kader)leden van zich horen onder naam Kloofdichters!

Beroepsverenigingen staan als regel dicht bij hun leden en hebben doorgaans een hoge organisatiegraad. In dat licht bezien is de actuele ontwikkeling binnen de FNV in de richting van één ongedeelde FNV een riskante strategie.

Is de ‘beroepsvereniging met vakbondstrekjes’ van Hans Verploeg misschien een beter alternatief?