Archive for augustus, 2010

Eerder overlijden door vervroegd pensioen!

28 augustus 2010

In het vakblad Zeggenschap over Arbeidsverhoudingen (http://www.zeggenschap.info) schreef ik enige tijd geleden samen met prof. dr. Kees Klinkhamer een artikel over de relatie tussen eerder stoppen met werken en gezondheid. De strekking van dat artikel was dat eerder stoppen met werken gezondheidsproblemen geeft, terwijl langer doorwerken de kans op een gezonde oude dag juist vergroot. Op grond daarvan pleitten wij ervoor om werknemers in zware beroepen ook het recht en de kans te geven lánger door te werken. We vonden (en vinden) dat werkgevers én vakbonden een zorgplicht hebben om élke werknemer in staat te stellen langer door te werken.

Het artikel was mede gebaseerd op internationaal wetenschappelijk onderzoek. Daaraan is recent opzienbarend onderzoek toegevoegd. Wetenschappers aan de Universiteit van Zürich hebben op basis van Oostenrijkse statistische gegevens berekend dat mannen boven de 50 jaar gemiddeld per jaar dat zij vervroegd stoppen met werken 7,5 maand korter leven! De onderzoeksresultaten zijn gecorrigeerd voor de mogelijkheid dat werknemers die eerder stoppen met werken minder gezond zouden zijn dan werknemers die langer doorwerken.

Eerdere onderzoeken tonen al aan dat lager opgeleide werknemers een lagere levensverwachting hebben dan hoger opgeleide werknemers. Door lager opgeleide werknemers in zware beroepen de mogelijkheid te blijven bieden eerder met werken te stoppen zal hun levensverwachting op basis van bovenstaand onderzoek verder verlagen. Wie dat niet wil moet ook werknemers in zware beroepen de mogelijkheid geven lánger door te werken én hen bewust maken van de voordelen van langer doorwerken. Als dat niet kan in het zware werk dat zij uitvoeren zal alles in het werk gesteld moeten worden om dat werk tijdig aan te passen of te vervangen door werk waarin wél langer kan worden doorgewerkt.

Dát is de opgave voor sociale partners én voor het nieuwe kabinet!

Henk Strating, directeur
HS Arbeidsvoorwaarden

Maak de CAO WGB-proof!

25 augustus 2010

In veel CAO’s is afgesproken bepalingen die in strijd zijn met de Wet Gelijke Behandeling (WGB) zonodig aan te passen. Maar in bijna evenveel CAO’s lijkt het bij een voornemen te blijven! Woorden worden niet altijd in daden omgezet. Dit jaar wordt echter een flinke stap vooruit gezet doordat WGB-strijdige bepalingen in de CAO’s in de zorg lijken te worden aangepakt. In de CAO Ziekenhuizen, gevolgd door enkele andere zorg-CAO’s, zijn senioren ADV en leeftijdsverlofdagen inmiddels vervangen door een Persoonlijk Levensfase Budget (PLB).

Ook in het bedrijfsleven zijn goede voorbeelden te vinden van bedrijven en sectoren die de CAO hebben ontdaan van WGB-strijdige bepalingen. Maar het aantal CAO’s dat nog steeds zulke bepalingen kent is groot. Er lijkt sprake van een zekere onmacht om de koe daadwerkelijk bij de hoorns te vatten. CAO’s die oplossingen hebben gevonden en doorgevoerd leveren al wel een rijk pallet van oplossingen op. Daardoor kunnen bedrijven en sectoren die zich hebben voorgenomen hun voorbeeld te volgen een keus uit verschillende oplossingsrichtingen maken.

Een analyse van voorbeelden van geslaagde aanpassing van WGB-strijdige CAO-bepalingen leert dat er zogezegd aan twee knoppen gedraaid kan worden. De eerste is de tijd/geld-knop, waarmee bepaald wordt of de ‘oude’ aanspraken voor ouderen worden omgezet in ‘nieuwe’ aanspraken in geld of in tijd voor iedereen. De tweede is de zeggenschaps-knop, waarmee bepaald wordt welke mate van zeggenschap werknemers krijgen over de besteding van de ‘nieuwe’ aanspraken in tijd of geld. Daarnaast is veelal een afbouw/afkoop-regeling voor ‘oude’ aanspraken aan de orde en flankerend beleid gericht op inbedding van nieuwe aanspraken in een eigentijds levensfasebeleid.

Op deze wijze kan elk bedrijf en elke CAO-sector de CAO ‘op maat’ WGB-proof maken.

Ik zeg: DOEN!

Henk Strating, directeur
HS Arbeidsvoorwaarden

X-stra: nieuwe kijk op oplossen CAO-conflicten

17 augustus 2010

X-stra heeft een nieuwe kijk op het oplossen van CAO-conflicten. En met succes! Door de inzet van X-stra werd in april het conflict over de CAO Schoonmaak opgelost. Daaraan gingen maar liefst 9 weken van (staking)acties vooraf; de langste staking sinds 1933!

X-stra verschilt sterk van de traditionele aanpak van CAO-conflicten. Die kenmerkt zich veelal door de inzet van een BN’er (een oud politicus en/of vakbondsleider) die soms met veel (ondermijdelijke) publiciteit partijen met een compromis bij elkaar probeert te brengen.

X-stra kiest voor een geheel andere aanpak. CAO-partijen worden niet bij elkaar gebracht, maar juist uit elkaar gehaald. Beide CAO-partijen krijgen ieder een eigen adviseur. Pas als die het volledige vertrouwen van ‘zijn’ CAO-partij geniet gaat hij samen met de adviseur van de andere CAO-partij (waarvoor hetzelfde geldt) op zoek naar oplossingen. Daarbij wordt gezocht naar overlappende consensus, waarvoor bij partijen verschillende motieven kunnen bestaan. CAO-partijen worden weer bij elkaar gebracht als de X-stra adviseurs oplossingen hebben gevonden, waarmee beide partijen kunnen instemmen. Gedurende de werkzaamheden van X-stra wordt iedere publiciteit vermeden. Zelfs bij het werken aan de oplossing van het conflict over de CAO Schoonmaak, dat midden in de belangstelling van de media stond, slaagde X-stra erin búiten de publiciteit te blijven!

X-stra is toepasbaar in elke CAO-sector in het bedrijfsleven, de zorg, overheidssectoren of onderwijs. De oprichters en adviseurs van X-stra, Henk Strating, directeur van HS Arbeidsvoorwaarden voor werkgevers en Keimpe Schilstra, directeur van Sorgad voor vakbonden hebben beiden veel ervaring op het terrein van CAO en arbeidsvoorwaarden.

Voor informatie of vrijblijvende kennismaking: http://www.x-stra.nl of telefonische Henk Strating (0638544483) of Keimpe Schilstra (0622245087).