Archive for oktober, 2012

CAO en loonbeslag

26 oktober 2012

Onlangs bereidde ik een werkgeversdelegatie voor op de komende CAO-onderhandelingen. Door een van de deelnemers werd de vraag gesteld: kunnen we in de CAO iets doen aan het toenemende aantal loonbeslagen? Op dat moment zagen we de CAO niet als de oplossing.

Deze week sprak ik iemand die werkgevers en werknemers helpt om bij een loonbeslag de negatieve gevolgen voor beiden zo beperkt mogelijk te houden. Die gevolgen kunnen namelijk veel verder gaan dat de administratieve rompslomp voor de werkgever. Denk aan de tijd die de werknemer soms in werktijd besteedt aan contacten met de schuldeisers, de stress die daarmee gepaard gaat en die niet zelden leidt tot toenemend ziekteverzuim.

De hulp bestaat in zulke situaties uit twee activiteiten. In de eerste plaats wordt nagegaan of de hoogte van het loonbeslag in overeenstemming is met de richtlijnen opgesteld door de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening. Niet zelden is het loonbeslag tweemaal zo hoog als deze richtlijnen en kan het direct aanzienlijk worden verlaagd! Daarnaast bestaat de hulp uit budgetcoaching die de werknemer helpt de oorzaak van het schuldenprobleem op te sporen en aan te pakken. Op deze manier worden de nadelige gevolgen van een loonbeslag beheersbaar gemaakt. In het belang van de werknemer, maar ook van de werkgever!

Uiteraard zijn hieraan kosten verbonden. Hoewel die beperkt zijn kunnen ze voor werknemers met een schuldenprobleem een drempel vormen. Soms zal de werkgever besluiten de kosten voor zijn rekening te nemen. Maar zelfredzaamheid is vaak veel beter. Een toenemend aantal CAO’s kent een persoonlijk budget voor scholing, loopbaanontwikkeling of duurzame inzetbaarheid. Zulke budgetten kunnen ook beschikbaar gesteld worden voor hulp bij loonbeslagen. Op die manier kan de CAO toch iets doen aan het probleem van toenemende loonbeslagen.

Meer informatie over hulp bij loonbeslag: Budget de Baas, Anneke de Bruin, www.budgetdebaas.nl

CAO-vernieuwing is in!

12 oktober 2012

CAO-vernieuwing is in! In veel sectoren zoeken CAO-partijen naar fundamentele veranderingen in de CAO. HS Arbeidsvoorwaarden is inmiddels betrokken (geweest) bij enkele tientallen CAO’s waarbij op één of andere wijze vernieuwing aan de orde is. Soms slagen CAO-partijen er in de gewenste vernieuwing in de CAO door te voeren, soms slagen ze daar niet in.

Een belangrijke succesfactor voor het slagen van CAO-vernieuwing is een gezamenlijke visie. Als die door CAO-partijen wordt gedeeld leidt die er in de praktijk vaak toe dat CAO-partijen zich op een andere manier tot elkaar verhouden en anders over de CAO onderhandelen. Doorslaggevend verschil is dat CAO-partijen dan meer samen met elkaar dan tegenover elkaar werken aan de totstandkoming van de CAO. Puzzelen in plaats van touwtrekken!

Kernwaarden van de visie die aan geslaagde CAO-vernieuwing ten grondslag liggen zijn verantwoordelijkheid en vertrouwen. Medewerkers die verantwoordelijkheid nemen en organisaties die hen daarin vertrouwen en hen daarvoor de ruimte geven. Als daarvoor wordt gekozen kan CAO-vernieuwing meestal niet lang uitblijven, omdat veel bestaande CAO’s juist niet uitgaan van verantwoordelijkheid en vertrouwen. Integendeel.

Verantwoordelijkheid en vertrouwen liggen ook ten grondslag aan Het Nieuwe Werken. Dat rechtvaardigt de veronderstelling dat Het Nieuwe Werken (HNW) en CAO-vernieuwing hand-in-hand gaan. Of dat zo is kan echter niet worden vastgesteld. Een overzicht van CAO-afspraken over HNW blijkt niet beschikbaar. Niet bij het Ministerie van SZW en ook niet bij de Stichting Het Nieuwe Werken Werkt, waarin werkgevers en werknemers samenwerken.

Meer inzicht in het verband tussen HNW en CAO-vernieuwing en de daaraan ten grondslag liggende kernwaarden kan sectoren die CAO-vernieuwing nastreven ongetwijfeld verder helpen. Daarom doe ik graag een oproep om voorbeelden te melden van geslaagde combinaties van HNW en CAO-vernieuwing. Ik zal ze, als ze er zijn, graag in CAOverzicht© vermelden.

Wasstraat CAO werkt (nog steeds)!

4 oktober 2012

Het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) dat dit voorjaar zijn deuren sloot kende het project Wasstraat CAO. Het idee van de Wasstraat CAO was om CAO-partijen met hun CAO door de denkbeeldige wasstraat te laten rijden om er opgefrist uit te komen. De Wasstraat CAO bestond als regel uit drie sessies van elk een dagdeel:
1. Het bepalen van de routekaart. 2 Gluren bij de buren. 3 Rugzak vullen voor onderweg.

Bij het bepalen van de routekaart stelden CAO-partijen, die met de volledige delegaties aan de Wasstraat deelnamen, hun gezamenlijke doelstelling(en) vast. Die kon(den) betrekking hebben op de inhoud van de CAO, bijvoorbeeld afspraken over duurzame inzetbaarheid, combinatie werk en privé, flexibiliteit en productiviteit, maar ook op het CAO-proces: hoe willen CAO-partijen zich tot elkaar verhouden? Willen ze vechtend of puzzelend onderhandelen?

Het gluren bij de buren werd verzorgd door de beide Wasstraat-begeleiders, waarvan er één een werkgevers’kleur’ en de ander een vakbonds’kleur’ had. Zij zochten naar CAO-sectoren waar al afspraken waren gemaakt die voor de deelnemende CAO-sector als good practice gebruikt kon worden. Vaak moesten voorbeelden ‘vertaald’ worden naar de eigen CAO-sector.

Het vullen van de rugzak voor onderweg stelde CAO-partijen in staat om kennis en ervaring die in de Wasstraat CAO was opgedaan mee te nemen naar de komende CAO-onderhandelingen.

Tijdens het voortbestaan van het NCSI is een aantal sectoren met succes door de denkbeeldige Wasstraat CAO gereden. Met het verdwijnen van het NCSI is het project Wasstraat CAO ook geëindigd. Dat geldt echter niet voor het onderliggende gedachtegoed. HS Arbeidsvoorwaarden, die betrokken was bij de begeleiding van een aantal wasstraten, biedt CAO-sectoren die daarvan gebruik willen maken de mogelijkheid om het gedachtegoed van Wasstraat CAO te blijven gebruiken. Samen met CAO-partijen kan een Wasstraat CAO op maat gemaakt worden aansluitend bij de behoeften van beide CAO-partijen. Voor de begeleiding werkt HS Arbeidsvoorwaarden samen met collega organisaties die ook bij het NCSI en/of het project Wasstraat CAO betrokken waren. Voor informatie: mail wasstraat@hsarbeidsvoorwaarden.nl.