Archive for december, 2012

De impact van sociale media op onderhandelen.

14 december 2012

Vandaag werd op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag het 5e seminar gehouden van het Netherlands Negotiation Network NNN. NNN is een Linked-in Group, die vijf jaar geleden is ontstaan op initiatief van Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael. Het eerste seminar in 2008 werd geopend door oud diplomaat en Minister van Buitenlandse Zaken Bot. Hij vertaalde bij die gelegenheid zijn definitie van onderhandelen in Ten Commandments voor onderhandelaars. Ik gebruik zijn definitie en – de uitwerking van – de Ten Commandments nog dikwijls in programma’s voor begeleiding van CAO-onderhandelaars.

Nu was het thema van het seminar The impact of Social Media on diplomacy and negotiation. Onderhandelen en sociale media staan in zekere zin met elkaar op gespannen voet. Sociale media zijn immers een publiek domein, terwijl onderhandelingen vaak zijn gebaat met een zekere vertrouwelijkheid. Wie herinnert zich niet de ophef in de diplomatieke wereld toen WikiLeaks 25.000 geheime diplomatieke dossiers openbaar maakte? Maar het bleek niet het einde van de diplomatie, zoals sommigen voorspelden. Een inleider merkte fijntjes op dat het einde van de diplomatie ook al voorspeld werd bij de uitvinding van de telex…

Ook in CAO-onderhandelingen hebben de sociale media hun intrede gedaan. Toen één van de vakbonden bij de CAO Woondiensten aankondigde tijdens de onderhandelingen de achterban met tweets te informeren over het verloop ervan fronsten veel CAO-onderhandelaars ongerust de wenkbrauwen. Inmiddels zijn ook CAO-onderhandelaars gewend aan het gebruik van sociale media en hebben de meeste van hen ontdekt dat de voordelen de nadelen ver overtreffen. De sociale media worden volop gebruikt voor het raadplegen en informeren van de achterban.

Eén vraag van één van de deelnemers wil ik graag delen met de lezers van CAOpinie©. Die werd gesteld aan de vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken en luidde: ‘Ik begrijp van u dat de sociale media veel gebruikt worden om steun te verwerven voor uw  standpunten, maar worden ze ook gebruikt om nieuwe ideeën te vinden die misschien wel tot heel andere standpunten kunnen leiden?’

De NNN-group bestaat uit deelnemers die vanuit allerlei invalshoeken bij onderhandelen zijn betrokken: wetenschappers, trainers, vertegenwoordigers van de diplomatie en internationale betrekkingen, maar ook onderhandelaars over CAO en arbeidsvoorwaarden. Belangstellenden kunnen zich op Linked-in voor het netwerk aanmelden.

Echte decentralisatie wérkt!

8 december 2012

Na maanden van stilstand aan het CAO-front lijkt een eindejaarsrally ingezet. De afgelopen maanden meldden media, maar ook de AWVN, dat CAO-onderhandelingen stagneerden en dat het aantal afgesloten CAO’s sterk achterbleef. Maar deze week is CAOverzicht©, evenals vorige week weer ‘goed gevuld’ met CAO’s die de afgelopen week tot stand kwamen.

Dat roept de vraag op of er een oorzaak is aan te geven voor het ‘hollen of stilstaan’ aan het CAO-front. Wie de afgesloten CAO-akkoorden goed bestudeert treft daarin tal van specifieke afspraken aan. Vorige week meldde ik iEchte decentralisatie wérkt!

Na maanden van stilstand aan het CAO-front lijkt een eindejaarsrally ingezet. De afgelopen maanden meldden media, maar ook de AWVN, dat CAO-onderhandelingen stagneerden en dat het aantal afgesloten CAO’s sterk achterbleef. Maar deze week is CAOverzicht©, evenals vorige week weer ‘goed gevuld’ met CAO’s die de afgelopen week tot stand kwamen.

Dat roept de vraag op of er een oorzaak is aan te geven voor het ‘hollen of stilstaan’ aan het CAO-front. Wie de afgesloten CAO-akkoorden goed bestudeert treft daarin tal van specifieke afspraken aan. Vorige week meldde ik in CAOverzicht© de overeengekomen CAO-akkoorden bij SNS Reaal en apothekersassistenten. Twee volstrekt onvergelijkbare takken van sport, maar met één overeenkomst: er is bij beide weinig tot geen financiële ruimte voor loonsverbetering. Toch kwamen beide CAO-akkoorden tot stand. Niet op basis van centrale looneisen van 2,5% tot 3%, maar met specifieke, voor het bedrijf of de sector onder de huidige omstandigheden aanvaardbare CAO-afspraken. De CAO-akkoorden De Nederlandse Bank en de Boekhandel en Kantoorvakhandel in het bovenstaande CAOverzicht© zijn daar ook duidelijke voorbeelden van.

De gemiddelde CAO-afspraken liggen tot op heden op het niveau van de inflatie, gecorrigeerd voor de BTW-verhoging. Het CBS berekent ook over november een gemiddelde stijging van de cao-loonkosten over 12 maanden van 2,3%, waarvan 1,7% voor cao-loonstijging. Dat niveau is voor de hierboven genoemde bedrijven en sectoren niet verantwoord. Dat daar desondanks de laatste weken CAO’s worden afgesloten wijst er op dat vakbonden daadwerkelijk rekening houden met bedrijfs- en sectorspecifieke omstandigheden die tot lagere loonafspraken nopen. Als dat zo is kunnen er voor het eind van het jaar meer CAO’s volgen in bedrijven en sectoren waarvoor hetzelfde geldt. HS Arbeidsvoorwaarden is bij een aantal van deze CAO’s betrokken.

Kortom: échte decentralisatie waarbij rekening wordt gehouden met specifieke omstandigheden van het bedrijf of de sector wérkt!