Archive for januari, 2013

Gelukkige werknemers presteren beter!

25 januari 2013

Werknemers van Google zijn de meest gelukkige werknemers. Gelukkiger dan de werknemers van bijvoorbeeld Microsoft. En dat, terwijl het gemiddeld salaris bij Microsoft hoger is dan dat bij Google. Blijkbaar heeft gelukkig werken met andere zaken te maken dan met de hoogte van het salaris. Waar Google in excelleert is de zorg voor werknemers door het beschikbaar stellen van een wasserij en stomerij, gratis massages, kosteloos artsbezoek, de aanwezigheid van een welness-centrum en dergelijke.

Het boekje Gelukkig Werken dat eind 2011 verscheen bevestigt dat het geluk van werknemers niet afhangt van het salaris en ook niet sterk wordt beïnvloed door de crisis. Wereldwijd onderzoek wijst uit dat werknemers zich voor de crisis minder gelukkig voelden dan in de crisis (2011). Bovendien blijken werknemers hun geluk in sterke mate zelf te kunnen beïnvloeden. De helft van het geluksgevoel is weliswaar genetisch bepaald en (slechts!) 10% wordt bepaald door omgevingsfactoren, maar 40% kan de werknemers zelf bepalen.

Gelukkig Werken geeft 7 tips die het geluk van werknemers positief kunnen beïnvloeden:
• Realiseer je dat je zelf aan de slag moet, persoonlijk leiderschap moet tonen. Voor mensen die de schuld geven aan incompetente managers, gaat het probleem niet veranderen.
• Krijg meer zicht op wie je bent, op je persoonlijkheidsstructuur dus. Verschillende testen (zoals de Big Five) helpen om jezelf te begrijpen en te zien waar je staat. Niet iedereen is direct geïnteresseerd in zelfonderzoek maar als je het verbind met dagelijkse vragen, willen ze vaak wel.
• Verbind die kwaliteiten ook met je passie. Sommige mensen doen dingen omdat anderen ze daar goed in vinden. Maar dat wil niet zeggen dat ze er zelf ook energie van krijgen.
• Neem een pauze om na te denken en te dromen. Waar gaat het om en wat vind je belangrijk? Kerst is zo’n mooie periode voor reflectie.
• Wees alert op valkuilen. Een zo’n valkuil is bijvoorbeeld dat je te kritisch wordt op jezelf. ‘Ik ben nou al een maand bezig met geluk, waar blijft het nou?’ Wees daarin mild naar jezelf.
• Wees een ambassadeur en zoek gelijkgestemden in je organisatie om samen met gelukkig werken aan de slag te gaan. Die verbinding is een belangrijk onderdeel.
• Maak er een SMART-plan van om te zorgen dat je je eindresultaat ook realiseert. En bespreek het met collega’s en leidinggevenden om de kans te vergroten dat je het doel ook bereikt.

Dat lijkt mij een mooie agenda voor een goed functioneringsgesprek! Gekoppeld aan aandacht voor de zorg van werknemers (voorzieningen als wassen en stomen, massages en zelfs huishoudelijke hulp komen ook in Nederland voor als secundaire arbeidsvoorwaarden!) kan het geluk van werknemers vast en zeker worden vergroot. En dat loont! Want uit onderzoek blijkt dat gelukkige werknemers beter presteren dan werknemers die ongelukkig in hun werk zijn!

CAO-vernieuwing door dialoog en co-creatie!

18 januari 2013

Deze week begeleidde ik een co-creatiedag voor de BER-gemeenten: Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal. Deze gemeenten willen hun arbeidsvoorwaarden moderniseren en harmoniseren. Samen met de leden van het Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraden hebben de directeuren/secretarissen van de drie gemeenten de ambitie uitgesproken om de medewerkers er zélf nauw bij te betrekken. ‘Het is niet meer van deze tijd dat de werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig bepaalt’, zei Lidia Spindler, Gemeentesecretaris van Bergen op Zoom namens de BER-gemeenten bij de start van de co-creatiedag.

Aan de co-creatiedag deden zo’n 40 ambtenaren van de drie gemeenten mee. Zij konden de hele dag van gedachten wisselen over zes thema’s: beoordelen&belonen, verlof, werktijden, reizen, opleiden en overige arbeidsvoorwaarden. Ook konden zij zich uitspreken over de vorm waarin de arbeidsvoorwaarden het best kunnen worden aangeboden: gelijke monniken, gelijke kappen of iedereen zijn of haar eigen pakket arbeidsvoorwaarden of iets daar tussenin.

Voor deze dag koos ik samen met verantwoordelijke ambtenaren en de bestuurders Bert van Velthuijsen van Abvakabo FNV en Dennis Nieuwenhuijzen van CNV Publieke Zaak voor dialoog. Dialoog verschilt hemelsbreed van discussie en debat. Dat zijn doorgaans verbale gevechten met winnaars en verliezers. Dialoog is daarentegen het gesprek met de ander aangaan waarbij beiden winnen. Door de zes groepen de gehele dag in dialoog voort te laten bouwen op wat de andere groepen voordien over een onderwerp hadden ingebracht kon een geweldig resultaat worden bereikt met veel positieve unanimiteit en vrijwel geen voor- en tegenstanders!

Dat resultaat bestond uit een – vrijwel – eenduidig beeld van een pakket arbeidsvoorwaarden dat slechts voor een deel is vastgelegd in algemene aanspraken en voor een groot deel bestaat uit een budget waarmee iedere ambtenaar zijn of haar eigen pakket arbeidsvoorwaarden kan samenstellen en dat ook in de tijd kan aanpassen aan gewijzigde (privé) omstandigheden. Ook over de aanbiedingsvorm bestond overeenstemming: digitaal en interactief waar mogelijk, papieren regelingen indien gewenst en noodzakelijk. Waar iedereen het voor 100% over eens was is dat de ‘prikklok’ zo snel mogelijk moet worden afgeschaft: het draait bij de BER-gemeenten niet om tijd, maar om kwaliteit, was de eensluidende opvatting van de deelnemers.

Bruikbare sigaar uit eigen doos?!

5 januari 2013

Tussen Kerst en Oud en Nieuw vroeg BNR Radio mij om een reactie op een voorstel van de AWVN opgespaarde verlofdagen uit te betalen en zo een loonsverhoging te realiseren. Goed voor hen zelf, goed voor bedrijven, goed voor de economie, was daarbij de gedachte.

Zo’n loonsverhoging is natuurlijk een sigaar uit eigen doos. En dan nog een die veel werkgevers graag zullen opsteken. Het is vanuit financieel en organisatorisch oogpunt immers aantrekkelijk om opgebouwde verlofstuwmeren af te rekenen. Al was het maar om te voorkomen dat de kosten ervan door de doorwerking van loonsverhogingen in de tijd toenemen. Een van de deelnemers aan het radiodebatje adviseerde werknemers zelfs om die reden geen gebruik van de mogelijkheid te maken. Dat vind ik geen sterk argument, verlofaanspraken zijn niet bedoeld om mee te speculeren op toekomstige loonsverhogingen.

Maar hoewel het een sigaar uit eigen doos is, het blijft een sigaar! Helaas is het zo dat in veel sectoren vanwege de economische malaise geen loonstijgingen kunnen worden afgesproken. Ik ben zelf bestrokken bij CAO-onderhandelingen in zulke sectoren in zowel het publieke, als het private domein. De werkelijkheid in die sectoren dat financiële ruimte voor loonsverhogingen ontbreekt verandert niet door begrip voor vakbonden die de koopkracht van de werknemers enigszins op peil willen houden.

Hoewel uit de cijfers van het CBS blijkt (zie CAO-Barometer©) dat koopkrachtverlies in 2012, afgezien van het effect van de verhoging van de BTW, redelijk is gecompenseerd zullen veel werknemers toch ervaren dat de kosten sterker stijgen dan de lonen. Het bieden van de mogelijkheid, uiteraard op basis van vrijwilligheid, om niet gebruikte verlofdagen uit te laten betalen kan dan een creatieve win-win-oplossing zijn. Uit cijfers van de AWVN blijkt dat de gemiddelde verloftegoeden ruimschoots toereikend zijn om in 2013 een loonstijging ter grootte van de inflatie mogelijk te maken.

Uitbetalen van verloftegoed blijft een sigaar uit eigen doos, werkt slechts eenmalig en houdt het risico in dat mogelijkheden voor recuperatie verminderen. Allemaal waar. Anderzijds past het in een moderne CAO om medewerkers de vrije keuze te geven om bovenwettelijk verlof in vrije tijd of in geld te genieten. Mij lijkt het voor 2013 een serieus te overwegen mogelijkheid om werknemers in staat te stellen een onvermijdelijk verlies van koopkracht te compenseren.