Archive for oktober, 2013

Daadkracht, lef en nieuwe ideeën!

10 oktober 2013

Er gaat een nieuwe wind in de Nederlandse polder waaien! Met die hoopvolle gedachte reed ik na het Congres van de AWVN in het prachtige Louwman Museum in Den Haag terug naar huis. ‘Daadkracht, lef en nieuwe ideeën’ was de leidraad waarmee de kersverse AWVN-directeur Harry van de Kraats de polder binnen stapte. Onder zijn gehoor de hoofdrolspelers Bernard Wientjes, Ton Heerts, Jaap Smit en minister van SZW Lodewijk Asscher. 

Daadkracht, lef en nieuwe ideeën zijn niet de woorden die doorgaans met ons poldermodel worden verbonden. Integendeel, helaas. Maar Van de Kraats liet het niet bij woorden alleen. Hij vertaalde ze direct in daden. De minister mocht een cheque in ontvangst nemen voor 7.500 nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Die worden samen met 250 grote bedrijven gerealiseerd. Vervolgens presenteerde Van de Kraats het actieplan ‘Daadkracht, lef en nieuwe ideeën’ gericht op concrete investeringen, creatieve hervormingen en innovaties. 

Ik heb het gevoel dat Van de Kraats een fundamentele verandering voorstaat die kan worden samengevat met: ‘van praten over, naar doen!’ Wiebe Draijer, voorzitter van de SER, een orgaan dat volgens velen ook niet uitblinkt in daadkracht, lef en nieuwe ideeën, pakte de handschoen onmiddellijk op met de leus: Aanvallen! Helaas lieten de huidige hoofdrolspelers in de polder in de afsluitende paneldiscussie de kans om zich hier voluit bij aan te sluiten liggen. Die ging vooral over de financiering van de plannen, het sociaal akkoord en de politiek. 

Natuurlijk zijn daadkracht, lef en nieuwe ideeën ook maar woorden. Maar het elan waarmee Van de Kraats ze direct in daden probeert om te zetten verdient navolging. Als werkgevers, vakbonden en politiek samen de omslag van ‘praten over, naar doen’ maken kan de crisis wel eens sneller voorbij zijn dan menigeen nu nog vreest.

 

OR kan CAO-draagvlak vergroten!

4 oktober 2013

Vanmiddag sprak ik op een bijeenkomst van ambtelijk OR-secretarissen over de relatie tussen de OR en de CAO. Dat deed ik in 2009 ook, toen op de Sdu-dag voor OR-voorzitters. Die waren destijds erg gretig om een rol te spelen bij de totstandkoming van CAO’s. Die gretigheid lijkt de afgelopen jaren wat te zijn afgenomen. Toch bleken veel ambtelijk secretarissen wel eens bij het CAO-overleg betrokken te zijn geweest, terwijl anderen dat verwachten. Slechts enkele deelnemers sloten uit dat zij daar in de toekomst mee te maken zullen krijgen.

Dat beeld maakt het onbegrijpelijk dat de SER in het recente advies over draagvlak van CAO’s in Nederland geen aandacht besteedt aan de rol van de OR. Ik schreef enkele weken geleden in CAOpinie© van de week over een ‘voorspelbaar’ SER-advies. Wreekt zich hierbij dat tweederde deel van de SER bestaat uit de huidige hoofdrolspelers in CAO-onderhandelingen? Zouden die de OR als het gaat om CAO’s misschien meer als bedreiging dan als toekomstige partner zien?

De aanwezige ambtelijk secretarissen waren overigens vrij eensgezind van mening dat de OR de rol van de vakbeweging helemaal niet moet ambiëren. Maar even eensgezind vonden zij dat CAO’s (meer) ruimte moeten bieden voor uitwerking en invulling in overleg met de OR. De OR kan ook een rol spelen bij het vergroten van draagvlak van CAO’s en kan de participatie van werknemers, bijvoorbeeld door co-creatie, organiseren en regisseren, de input daaruit naar de CAO-tafel doorleiden en er op toezien dat daar ook wat mee wordt gedaan.

Deze rol die voor het voortbestaan van CAO’s van levensbelang is heeft de SER genegeerd. Dat is een gemiste kans. Gelukkig wordt de SER vanuit de samenleving gecorrigeerd. Door Jaap Jongejan, oud-voorzitter van CNV Vakmensen, die zelf deel uitmaakte van de SER en door oud-voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet in haar rol als ambassadeur medezeggenschap en participatie. Zij bepleiten een belangrijke rol van de OR bij het totstandkomen van CAO. Zijn ambtelijk OR-secretarissen bereid en in staat hierin samen met de OR het voortouw te nemen?