Archive for januari, 2014

ORT, weg ermee?

30 januari 2014

Deze week liet de nieuwe voorzitter van MKB-Nederland in een kranteninterview een bommetje ontploffen met de stelling dat vergoedingen voor het werken op avonden en in weekenden tot het verleden behoren. Hij riep vakbonden op zich daar niet langer tegen te verzetten. De reactie in de polder was te voorspellen: nee! Toch waren er ook genuanceerde geluiden. Het Algemeen Dagblad liet een receptioniste, een conducteur en een cateringmedewerker aan het woord, die geen van alle 100% bij de ene of de andere opvatting kunnen worden ingedeeld. 

Toeslagen voor werken op avonden en in het weekend zijn ontstaan toen werken van 9 tot 5 de standaard was. Die tijd ligt achter ons. Uitbreiding van bedrijfstijd en Het Nieuwe Werken hebben er toe bijgedragen dat veel ‘9 tot 5 werk’ nu ook op andere tijden wordt gedaan. Daar staat vaak tegenover dat er nu doordeweeks meer tijd voor privé beschikbaar komt. Dat stelt bedrijven en organisaties beter in staat om hun aanbod af te stemmen op wensen van klanten en stelt werknemers beter in staat werk en privé te combineren. Win-win! 

Maar daar wringt de schoen. Om échte win-win te bereiken moeten werkgevers niet alleen medewerkers in kunnen zetten op tijden dat de bedrijfsvoering dat vereist, maar moeten medewerkers ook vrije tijd op kunnen nemen als hun privésituatie daarom vraagt. In zo’n balans kan de extra vergoeding wellicht worden gemist of omgezet in bijvoorbeeld scholing die de inzetbaarheid van medewerkers verder vergroot. Waar die wederkerigheid ontbreekt zal de oproep van de MKB-voorman aan dovemansoren zijn gericht. Daar is eerst nog wat ander werk aan de winkel!

Samen of ieder voor zich?

25 januari 2014

‘Samen of ieder voor zich?’ is het thema van de HorecaTop over arbeidsverhoudingen die op 13 februari wordt gehouden. Na inleidingen over het belang van volwassen arbeidsverhoudingen door de algemeen directeur van de AWVN Harry van de Kraats en over de kracht van dialoog door Cristel van de Ven gaan werkgevers en werknemers in de horeca met elkaar in dialoog over onderwerpen, zoals flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid, opleiding en loopbaan en de arbeidsverhoudingen in de sector.

Het thema ‘Samen of ieder voor zich?’ speelt niet alleen in de horeca, maar in veel meer sectoren. Algemeen wordt het belang van sectorale arbeidsverhoudingen onderschreven. Een voorbeeld zijn de sectorplannen om de gevolgen van de crisis te bestrijden, waarvoor het kabinet op grond van het Sociaal Akkoord 600 miljoen euro heeft vrijgemaakt. Deze week werd bekend dat in de eerste tranche bijna 40 sectorplannen zijn ingediend. Voorwaarde voor het toekennen van geld is dat de plannen door werkgevers én werknemers worden gesteund.

Maar volwassen sectorale arbeidsverhoudingen alléén zijn niet voldoende. Die moeten zijn gebaseerd op volwassen arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers in bedrijven en organisaties. Tussen directies en ondernemingsraden, leidinggevenden en medewerkers. Tot op de werkvloer toe. Als dat wordt bereikt kunnen de juiste afwegingen worden gemaakt op welke niveaus afspraken tussen werkgevers en werknemers het best gemaakt kunnen worden. Goed dat het thema in de horeca op 13 februari de aandacht krijgt die het verdient! 

Een nieuw jaar, een nieuw CAO-geluid?

17 januari 2014

Regelmatig wordt de vraag gesteld of er in crisistijd eigenlijk nog wel CAO-afspraken gemaakt kunnen worden? CAOverzicht©, dat vandaag zijn 8e jaargang ingaat, geeft het antwoord: er worden ook in crisistijd CAO’s afgesloten. Natuurlijk. Maar het is waar: elke week moet er ook melding worden gemaakt van CAO-onderhandelingen die stagneren of afgebroken zijn. Ook dat hoort bij de crisistijd, hoewel CAO-conflicten niet alleen in tijden van crisis voor komen.

Wat ook bij de crisis lijkt te horen is de overtuiging dat de CAO aan verandering toe is. In veel sectoren wordt daaraan gewerkt onder de noemer van CAO-vernieuwing, modernisering of een andere benaming. HS Arbeidsvoorwaarden is er in een aantal sectoren volop bij betrokken. De behoefte om de CAO aan te passen bij de veranderende omstandigheden komt ook niet alleen in tijden van crisis voor, maar de crisis kan de noodzaak ertoe wel zichtbaar maken.

Onlangs maakte het vakblad voor de bouw Cobouw bekend dat het aantal werknemers dat onder de CAO Bouw valt dramatisch achteruit holt. Een ontwikkeling die al veel langer gaande is en door alle CAO-partijen wordt onderkend, maar waarvan de omvang mede door de crisis nu voor iedereen zichtbaar wordt. Niemand zal meer kunnen ontkennen dat het tij gekeerd moet worden. Dat biedt CAO-partijen mogelijk draagvlak voor CAO-vernieuwing!

Resultaten van CAO-vernieuwing zijn, als het goed is, ‘win-win’: werkgevers én werknemers profiteren beiden van meer maatwerk én keuzevrijheid, flexibiliteit én duurzaamheid, eigen verantwoordelijkheid én budgetten voor scholing, opleiding en loopbaanbeleid, waarmee CAO-vernieuwing vaak gepaard gaat. Hopelijk zet deze trend ook bij CAO’s in grotere bedrijfstakken, zoals bouw, metaal, horeca, onderwijs, zorg en overheidssectoren in 2014 door!