Archive for juli, 2014

Maatwerk in ieders belang!

11 juli 2014

Afgelopen week vond het CAO-diner Maatwerk of one size fits all? plaats. Samen met Hans Biesheuvel van ONL voor Ondernemers hadden we belangstellenden vanuit sociale partners en wetenschap uitgenodigd om onder het genot van een heerlijke maaltijd met elkaar door te praten over het artikel dat wij daarover onlangs in Trouw publiceerden. Daarin bepleitten we meer CAO-afspraken die ruimte bieden voor eigen invulling en uitwerking in bedrijven. Deze week bepleitte onderzoeksbureau Panteia hetzelfde op grond van onderzoek in de metaalsector.

CAO-diners worden onder de Chatam House Rules gehouden, zodat niemands individuele bijdrage door anderen naar buiten wordt gebracht. Ik zal me daarom beperken tot enkele algemene constateringen die aan tafel werden gedaan. Daarvan is de belangrijkste misschien wel dat niemand nut en noodzaak van meer maatwerk bestrijdt. Maar tegelijk moeten we constateren dat het te vaak blijft steken in woorden die niet in daden worden omgezet. Onlangs vond ik de speech terug waarmee een oud-collega in 1986 (bijna 30 jaar geleden) het voorzitterschap van een bij het CNV aangesloten vakbond op zich nam. Hij pleitte toen al voor maatwerk met meer oog voor specifieke belangen van sectoren, ondernemingen en individuele werknemers! Tegelijkertijd constateren we ook dat werkgevers de ruimte die CAO’s al wél bieden lang niet altijd optimaal gebruiken. Ook daar wordt het woord (de roep om meer maatwerk) blijkbaar niet altijd in de daad (gebruik maken van bestaande mogelijkheden voor maatwerk) omgezet.

Sommige CAO’s die in crisistijd zijn afgesloten bieden mogelijkheden om (loon)afspraken anders in te vullen als de omstandigheden in het bedrijf daarom vragen. Zouden we dat niet na de crisisjaren vast kunnen houden? Geef werkgevers ruimte om een loonafspraak in overleg met de eigen medewerkers of het medezeggenschapsorgaan op maat in te vullen en uit te werken. Bijvoorbeeld meer vrije tijd of scholingsaanspraken in plaats van een deel van de loonafspraak. Het zal het maken van zo’n loonafspraak waarschijnlijk vergemakkelijken. Maatwerk in ieders belang!

Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’!

3 juli 2014

In Werken in en aan verandering, dat ik schreef met Jeroen Pepers, introduceren we de iCAO. De i daarin staat voor individueel, met een knipoog naar de digitale technologie die de iCAO (vandaag al!) mogelijk maakt. De iCAO bevat geen afzonderlijke regelingen, vergoedingen en toeslagen meer, maar kapitaliseert alle op geld waardeerbare arbeidsvoorwaarden tot een totaalbudget, waarover de medewerker zelf beschikt. Die kan zelf beslissen welk deel van het totaalbudget wordt gebruikt voor salaris, vrije tijd, persoonlijke ontwikkeling of (extra) pensioen. De iCAO maakt de omslag van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. De CAO regelt de omvang van het totaalbudget, de medewerker zelf regelt de besteding ervan.

In september gaan we met een aantal geïnteresseerde vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers doorpraten over het idee van de iCAO. Daarvoor hebben we een whitepaper opgesteld, waarin het idee van de iCAO verder wordt uitgewerkt. Dat kan gedownload worden op http://www.hsarbeidsvoorwaarden.nl (Nieuws). Natuurlijk roept de iCAO nog veel vragen op die beantwoord moeten worden. Het is een steen in de vijver en een stip op de horizon. Daarbij zijn twee zaken van belang. De iCAO blijft een CAO die collectief door sociale partners wordt afgesloten en de iCAO bevat een defaultoptie voor medewerkers die (nog) geen keuze willen maken en alles zo veel mogelijk bij het oude willen laten.

Maar voor wie wel meer keuzevrijheid wil zijn de mogelijkheden legio. Deze week werd ik geïnterviewd in het kader van de voorbereiding van de Pensioendialoog die staatssecretaris Klijnsma wil starten over een toekomstbestendig pensioenstelsel. Zouden pensioenpremies, die nu via de werkgever aan pensioenfondsen worden afgedragen, in de toekomst niet ook deel van het totaalbudget kunnen worden? In combinatie met een vrije(re) keuze voor een pensioenproduct en de aanbieder daarvan zouden werknemers die dat willen dan ook zelf kunnen beslissen over hun eigen pensioenvoorziening.