Archive for juni, 2015

Ongelijke gevallen ongelijk behandelen!

25 juni 2015

Op gezette tijden confereert de CAO-polder over de toekomst van de CAO. Zo ook deze week op een bijeenkomst van het 20 jaar oude Centrum voor arbeidsverhoudingen bij overheidspersoneel (CAOP). Zoals zo vaak zagen de aanwezigen ook dit keer een ontwikkeling naar een CAO waarin het individu meer zelf de regie krijgt over de eigen arbeidsvoorwaarden en loopbaan. Het ‘rugzakje’, een individuele budget, was het sleutelwoord. De discussie spitste zich toe op de inzet van dit budget voor scholing en ontwikkeling van werkenden.

Het individuele scholingsbudget biedt de werkende de gelegenheid zelf te investeren in de scholing die hij nodig acht voor de vergroting van zijn kennis of de versterking van zijn positie op de arbeidsmarkt. Eén van de deelnemers merkte op dat het hem was opgevallen hoe slecht de mensen in zijn sector waren voorbereid op de economische crisis en ook geen idee hadden hoe daar mee om te gaan. Daarbij vroeg hij zich ook af of een individueel budget de oplossing was. Als je immers niet weet wat je moet doen, kan je nog zo’ n mooi budget hebben, maar tot een effectieve inzet daarvan zal het niet komen.

Onderzoeken tonen aan dat een individuele scholingsbudget niet automatische leidt tot meer scholing en ontwikkeling. Daarvoor zijn specifieke maatregelen (zoals voorlichting, begeleiding, organisatie van werk) nodig voor specifieke groepen. Voor lager opgeleiden andere maatregelen dan voor hoger opgeleiden. Hoger opgeleiden ontwikkelen zichzelf ook wel zonder een speciaal budget, zo blijkt uit de onderzoeken. En daar zit de crux. Sommige werkenden hebben baat bij een geoormerkt budget voor scholing en ontwikkeling in combinatie met ondersteuning (van de werkgever, de vakbond of een andere partij). Anderen redden zichzelf wel, ook zonder scholingsbudget. Voor iedereen een individueel scholingsbudget invoeren is dus helemaal niet effectief. De vraag is of CAO-partijen hier consequenties uit durven te trekken. Het betekent dat ongelijke gevallen ongelijk behandeld moeten worden. Maar zoals hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp tijdens de bijeenkomst opmerkte: ‘daar zijn we niet zo goed in’.

Wilco Brinkman, partner

ZZP’ers probleem of oplossing?

18 juni 2015

Ik vind het een rare discussie: zijn ZZP’ers het probleem of de oplossing? Toch wordt die discussie gevoerd. In de politiek en tussen sociale partners. En zoals vaker leidt dat tot polarisatie: voor- en tegenstanders betrekken uiterste standpunten: probleem of oplossing. Zou het niet veel beter zijn als ze samen zouden zoeken naar echte knelpunten om die vervolgens op te lossen?

Gelukkig gebeurt dat ook! Onlangs deed ik op uitnodiging van het ministerie van SZW mee aan een expert-meeting over ZZP en CAO-bepalingen. De wetgever maakt het al sinds de totstandkoming van de Wet CAO in 1927 mogelijk om afspraken te maken die (ook) van toepassing zijn op overeenkomsten van opdracht. Die blijven daarmee overigens overeenkomsten van opdracht! De experts, die ook over ZZP’ers van mening verschilden, waren het er in elk geval over eens dat de CAO mogelijkheden biedt om bijvoorbeeld schijnzelfstandigheid te reguleren.

Een CAO waarin afspraken over overeenkomsten van opdracht zijn gemaakt is de CAO Architecten. Ik was betrokken bij de voorbereiding en heb gezien hoe CAO-partijen niet tegenover elkaar, maar samen met elkaar zochten naar oplossingen van concrete problemen.

Deze week sprak in met vertegenwoordigers van werkgevers, vakbonden en P&O’ers uit het hoger beroepsonderwijs over het boek Werken in en aan verandering dat ik een jaar geleden samen met Jeroen Pepers schreef. Daar hoorde ik de suggestie om banken te vragen aan te schuiven bij gesprekken over de toekomstmogelijkheden van medewerkers met flexibele contracten, zoals ZZP’ers. Zodat banken beter in staat zijn te beoordelen of verantwoord een hypotheek kan worden versterkt.

Zo kun je ook over ZZP’ers praten!

Henk Strating, oprichter HS Arbeidsvoorwaarden

Zó handhaaf je CAO’s!

13 juni 2015

Deze week organiseerden HS Arbeidsvoorwaarden en a-advies samen een netwerkbijeenkomst over schijnconstructies en handhaving van CAO-afspraken. Aanleiding was één van de bevindingen uit twee onderzoeken die wij hebben uitgevoerd; de behoefte aan kennisuitwisseling en praktijkvoorbeelden hoe CAO-afspraken gehandhaafd kunnen worden. Dat willen we graag faciliteren.

Twintig deelnemers uit sectoren als Transport en Logistiek, Personenvervoer, Uitzendsector, Particuliere Beveiliging, Champignonteelt, Bouw en Schoonmaak bespraken het thema aan de hand van drie inleidingen van (praktijk) deskundigen. Twee onderwerpen, waarover de meeste deelnemers het eens waren, vielen daarbij op:

1. De grote behoefte aan praktische kennis en ervaringen, bijvoorbeeld door middel van een platform.

2. Onderscheid te maken tussen bedrijven die CAO’s opzettelijk niet naleven en het grote grijze gebied van bedrijven waar dat genuanceerder ligt.

Tot de laatste groep behoren bedrijven met weinig kennis van de toepassing van CAO’s, bedrijven die er te weinig aandacht voor hebben en kleine bedrijven met te weinig kennis van wet- en regelgeving. Ervaringen laten zien dat respressie dan niet effectief is. Informatie, coaching en ondersteuning helpen dan veel beter. Dat kan op verschillende manieren: met CAO-scans, waaraan een advies wordt verbonden, workshops en het ontsluiten van informatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan caoweb.nl of CAOWijzer.

Na afloop hebben deelnemers afspraken gemaakt om kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Daarmee was het doel van de bijeenkomst bereikt!

Wilco Brinkman
partner HS Arbeidsvoorwaarden

Verandering Verzekerd?!

5 juni 2015

Een groot contrast: terwijl in veel sectoren acties worden gevoerd vanwege verschillende inzichten van CAO-partijen over noodzakelijke veranderingen, stonden deze week ook twee meerjarige afspraken over veranderingen in de schijnwerpers. Begin van de week bereikten CAO-partijen overeenstemming over de 4-jarige CAO Openbare Bibliotheken. Daarbij hoort de Sociale Agenda 2015-2018, die de ambitie van CAO-partijen verwoordt om de CAO aan te passen aan veranderingen in de sector. CAO-partijen voeren in deze sector al een aantal jaren CAO-onderhandelingen op basis van de inzichten van het NCSI-project CAO-Wasstraat: samen met elkaar in plaats van tegenover elkaar. De CAO-Wasstraat werd destijds begeleid door de beide partners van HS Arbeidsvoorwaarden, die nog steeds bij de CAO-onderhandelingen betrokken zijn.

Later in de week verzorgde HS Arbeidsvoorwaarden het dagvoorzitterschap voor het Event Verandering Verzekerd. Op dat Event werd de (eveneens 4-jarige) Sociale Agenda 2014-2018 voor de Verzekeringssector aan de sector gepresenteerd. Deelnemers gingen er direct mee aan de slag wat resulteerde in een groot aantal initiatieven voor veranderingen op thema’s zoals Van Werk Naar Werk, Duurzame Inzetbaarheid, Anders Organiseren van Werk en Werken en Belonen. De wereld verandert. Times are changing, zoals één van de groepen met muziek van DI-RECT ten gehore bracht. Bedrijven en sectoren veranderen. CAO’s en arbeidsverhoudingen moeten ook veranderen. CAO-partijen hebben daarbij een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maar helaas is nog niet overal Verandering Verzekerd…

Henk Strating, oprichter HS Arbeidsvoorwaarden