Archive for februari, 2016

AVV kan maatwerk-CAO bevorderen!

13 februari 2016

Deze week stemde de Tweede Kamer over de moties die waren ingediend tijdens het debat over de toekomst van de CAO dat een week eerder plaatsvond. Dat debat werd in mei 2015 voorbereid tijdens een hoorzitting. HS Arbeidsvoorwaarden was daarvoor uitgenodigd en had ter voorbereiding een position paper opgesteld over de toekomst van de CAO met een opvallend voorstel om CAO’s die geen mogelijkheden voor maatwerk kennen niet langer algemeen verbindend te verklaren.

Dat voorstel was opvallend omdat wij ons, ook op deze plaats, regelmatig uitspreken tégen iedere bemoeienis van de overheid met de inhoud van CAO’s. Die mening zijn wij nog steeds toegedaan: CAO’s zijn het domein van sociale partners, die daarover in vrijheid afspraken moeten kunnen maken zonder politieke bemoeienis! De Wet AVV geeft de minister van SZW de bevoegdheid om CAO-afspraken, op verzoek van CAO-partijen, óók op te leggen aan werkgevers die niet bij de CAO-onderhandelingen betrokken zijn. Dat doet de minister zonder inhoudelijke bemoeienis met de CAO als die voldoet aan de voorwaarden die in het Toetsingskader AVV zijn opgenomen.

Door dááraan toe te voegen dat de CAO de mogelijkheid moet bieden de CAO met instemming van werknemers (OR, PVT of personeelsvergadering) op maat in te vullen en uit te werken worden twee doelen bereikt. Ten eerste voorkomt het dat werkgevers die géén partij bij de CAO zijn geen mogelijkheid hebben om de CAO op de maat in te vullen en uit te werken. Ten tweede zullen CAO-partijen die beogen de CAO die zij afsluiten algemeen verbindend te laten verklaren mogelijkheden voor maatwerk in de CAO opnemen. Dat meer maatwerk de economische groei bevordert en daardoor de werkgelegenheid vergroot onderkennen economen in binnen- en buitenland. Het is dan ook goed dat de Tweede Kamer een motie met deze strekking heeft aanvaard. Zij roept de regering op te onderzoeken hoe zij het toetsingskader AVV zo kan aanpassen dat meer maatwerk in CAO’s mogelijk en bevorderd wordt.

De motie (2015-2016 29 544 Nr. 690) is in zijn geheel hier te lezen.

Henk Strating en Wilco Brinkman
partners HS Arbeidsvoorwaarden

Dialoog loont!

5 februari 2016

Lang of kort onderhandelen? Dat was de vraag waar we in de vorige CAOpinie bij stilstonden. Ons antwoord: wie de CAO wil aanpassen bij veranderende omstandigheden zal éérst de manier van onderhandelen moeten vernieuwen. Dialoog in plaats van discussie en debat, vanuit belangen in plaats van posities, samen met elkaar in plaats van tegenover elkaar, puzzelen in plaats van touwtrekken. Dat zal onderhandelingsprocessen soms verkorten en soms ook verlengen. Maar in beide gevallen veelal met een ander resultaat!

Onlangs konden we dit bij een bedrijf met een eigen CAO in praktijk brengen. De ervaringen met CAO-onderhandelingen waren bij dit bedrijf niet onverdeeld positief. Ze duurden lang, gaven weinig energie en uiteindelijk was niemand echt blij met het resultaat. Dat moest anders! Hoe hebben we dat aangepakt?

Eerst is besloten om de inzetbrieven achterwege te laten. Input voor de nieuwe CAO is opgehaald in een door ons uitgevoerde verkenning met de ondernemingsraad, leidinggevenden, individuele werknemers, vakbonden en de directie. Uit deze gesprekken kwam een aantal, soms door allen gedeelde, uitgangspunten en richtingen voor de nieuwe CAO naar voren. Vervolgens hebben wij als onafhankelijk adviseur een werkgroep begeleid, bestaande uit OR-leden en vertegenwoordigers van de werkgever (maar niet de onderhandelaars), met de opdracht om basis van de verkenning, puzzelend en zonder te onderhandelen, een voorstel voor een geheel vernieuwde CAO te ontwikkelen. Dit voorstel was voor de onderhandelaars van vakbonden en werkgever de basis voor de afrondende CAO-onderhandelingen.

Wat heeft dit proces opgeleverd? Het is de werkgroep gelukt om door middel van dialoog, probleemverkenning, heel goed luisteren en zónder enig onderhandelen een voorstel te ontwikkelen voor 90 procent van de nieuwe CAO met flinke inhoudelijke veranderingen. De resterende 10 procent liet de werkgroep over aan de onderhandelaars. Vervolgens verliepen de onderhandelingen zelf snel: na één dagdeel onderhandelen, een telefonisch overleg en een paar e-mails was er een principe-akkoord voor een CAO van vijf (!) jaar. Tot slot en niet onbelangrijk: een proces waar alle partijen met tevredenheid en voldoening op terugkijken!

Wilco Brinkman, partner HS Arbeidsvoorwaarden