Archive for april, 2016

Dag van de Arbeidsverhoudingen

27 april 2016

Vandaag is het 1 mei, Dag van de Arbeid. Als kind kende ik de viering daarvan vooral via de televisiebeelden van militaire parades in Oost-Europese landen, die toen nog door het IJzeren Gordijn gescheiden waren van de rest van Europa. Inmiddels is die situatie helemaal veranderd en maken veel van deze landen deel uit van de Europese Unie. Wat ook veranderd is, is de viering van 1 mei in ons land. Naar het voorbeeld van landen als Frankrijk en Italië vinden er in ons land ook weer vieringen van de Dag van de Arbeid plaats. Ook dit jaar roept de FNV op om op 1 mei naar Amsterdam te komen. Net als vorig jaar is 1 mei omgedoopt tot Dag van de Echte Banen.

Zou het niet leuk zijn om op 1 mei de Dag van de Arbeidsverhoudingen te vieren? Daar zouden alle werkenden aan mee kunnen doen: werknemers én werkgevers, ondernemers én ZZP’ers. Vorige week was ik aanwezig bij de aftrap van het tweede ReflexLab. Dat is een initiatief van de jongerenorganisaties van FNV en CNV, waarbij jongeren zich bezig houden met de arbeidsmarkt van vandaag. Natuurlijk spelen échte banen daarbij een rol. Maar daar gaat het niet alléén om. Het gaat er ook om hoe bestaande verschillen tussen werkenden op de arbeidsmarkt verkleint en weggenomen kunnen worden. Gericht op een arbeidsmarkt die zekerheid (op werk in plaats van een baan!) én flexibiliteit biedt. Dat is een verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. De Dag van de Arbeidsverhoudingen zou die gezamenlijke verantwoordelijkheid tot uitdrukking kunnen brengen!

Henk Strating
oprichter HS Arbeidsvoorwaarden

 

Iedereen betrokken bij de CAO!

23 april 2016

Vorige week lanceerde CNV Vakmensen de website jeachterban.nl. Een community ‘waar iedereen zijn vragen kwijt kan op het gebied van werk en inkomen. En iedereen vanaf het eerste moment kan meepraten over de CAO. Dit begint met het ophalen van ideeën tot en met stemmen over het uiteindelijke CAO-akkoord’, aldus Piet Fortuin, voorzitter van CNV Vakmensen.

Volgens mij is het een interessant initiatief. Het CNV zet een stap naar een concrete invulling van het SER-advies Verbreding draagvlak CAO-afspraken dat alweer uit 2013 stamt. Hoewel de bijdragen op de website nu nog vooral vragen van werknemers over hun rechten en onduidelijkheden in CAO’s betreffen, kan het instrument bij goed gebruik voorafgaand en tijdens CAO-onderhandelingen zeker ondersteuning geven aan de onderhandelingen. Onderhandelaars kunnen bijvoorbeeld dilemma’s die tijdens de onderhandelingen opkomen voorleggen en snel reacties krijgen. Het onderhandelingsproces kan continue met informatie worden gevoed. Als deze reacties ook inzichtelijk zijn voor alle bij de onderhandelingen betrokken partijen ontstaat een mooi ‘level playing field’ waar iedereen dezelfde informatie heeft, dit komt de kwaliteit van de uitkomst ten goede. De weging van de informatie en de rol die de informatie in de onderhandelingen speelt, is aan de professionaliteit van de onderhandelaars.

De weging van de informatie blijft een lastig punt. Het ‘tegen’-geluid overheerst vaak op discussie- en peilingsites, zonder dat duidelijk is op welk percentage van ‘de achterban’ dit geluid betrekking heeft. Een belangrijke opdracht voor de onderhandelaars is een zo breed mogelijk achterban te bereiken en te betrekken. Het betekent ook dat de CAO-onderhandelaars aan deze achterban duidelijk moet maken welke afwegingen zij hebben gemaakt en op welke wijze zij de reacties op jeachterban.nl daarbij hebben betrokken. Het instrument zal naar mijn mening dan ook echt werken als er tweerichtingsverkeer ontstaat tussen de CAO-onderhandelaars en de achterban. Een mooie uitdaging!

Wilco Brinkman, partner HS Arbeidsvoorwaarden

 

Puzzelend Onderhandelen is ‘mindset’!

16 april 2016

Vorige week verzorgden we een Masterclass Puzzelend Onderhandelen voor een groep CAO-onderhandelaars van werkgevers en vakbonden in agrarische sectoren. De methode Puzzelend Onderhandelen hebben we al in 2008 ontwikkeld voor het toenmalige Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie NCSI. Dat was opgericht door werkgeversorganisatie AWVN en de vakbonden FNV en CNV in samenwerking met de ministeries van SZW en EZ, TNO en enkele universiteiten. Het NCSI had onder meer tot doel CAO-onderhandelingen op een eigentijdse leest te schoeien. Daarvoor had het NCSI het project Wasstraat CAO’s ingericht dat gericht was op vernieuwing van het onderhandelingsproces. Wij waren intensief bij dat project betrokken.

Puzzelend Onderhandelen onderscheidt zich doordat CAO-partijen van meet af aan samen verantwoordelijkheid nemen voor het onderhandelingsproces. Zij stellen zich niet tegenover elkaar op, maar naast elkaar. Ze wisselen hun wensen bij voorkeur niet uit in afzonderlijke inzetbrieven, maar brengen beide als het ware een aantal puzzelstukken in, waarmee de CAO, al puzzelend, tot stand komt. In de masterclass werken we aan de hand van een praktijkcasus daadwerkelijk met puzzelstukken. Die liggen op een tafel waar de onderhandelaars van werkgevers en vakbonden omheen staan in plaats van dat ze tegenover elkaar aan tafel zitten. Iedere deelnemer aan de onderhandelingen kan zo zijn of haar bijdrage leveren door één of meer puzzelstukken aan te leggen, al dan niet in combinatie met andere puzzelstukken.

De puzzelstukken die de inzetbrieven vervangen staan symbool voor de methode van Puzzelend Onderhandelen. Toch zijn de puzzelstukken niet het belangrijkste. Puzzelend Onderhandelen is vooral een mindset, een houding van CAO-partijen ten opzichte van elkaar. Samen met elkaar in plaats van tegenover elkaar. Dát maakt het verschil!

Henk Strating en Wilco Brinkman, partners HS Arbeidsvoorwaarden

Verdient KLM voordeel van de twijfel?

2 april 2016

De Telegraaf meldde gisteren dat bij KLM ‘duizenden vaste banen verdwijnen’. Op Twitter reageerden vakbonden teleurgesteld dat ‘KLM flexbanen heilig heeft verklaard’. KLM erkent dat het aantal flexbanen de komende jaren zal toenemen. De luchtvaartmaatschappij is in het hele bedrijf bezig met een reorganisatieplan dat in 2018 tot 4% meer productieve uren moet leiden. De concurrentie in de luchtvaartmarkt noopt het bedrijf daartoe. Het inzetten van medewerkers met flexibele contracten of op uitzendbasis is daar waarschijnlijk onderdeel van. Maar KLM lijkt niet van plan om vaste banen ‘zomaar’ te vervangen door bijvoorbeeld uitzendkrachten. Het bedrijf zegt samen met vakbonden tot een ‘sociaal flexmodel’ te willen komen, ‘dat ook als voorbeeld voor andere bedrijven kan dienen’.

Tegen de achtergrond van de jarenlange traditie van KLM met lange dienstverbanden van loyale medewerkers klinkt deze uitnodiging niet retorisch. Misschien moet het bedrijf de kans krijgen om uit te leggen wat het onder de ambitie van een ‘sociaal flexmodel’ verstaat. Dat biedt voor – en tegenstanders van flexibele banen misschien de gelegenheid om daarover eens op een gedegen manier met elkaar van gedachten te wisselen. Misschien kunnen de voordelen van vaste en flexibele contracten wel op een of andere wijze bij elkaar gebracht worden. Een open dialoog daarover lijkt in elk geval beter dan de KLM-plannen al op voorhand af te wijzen.

Kortom: de uitspraak van KLM om in goed overleg met vakbonden tot een ‘sociaal flexmodel’ te komen verdient ten minste het voordeel van de twijfel en een eerlijke kans daarover met elkaar in gesprek te gaan. Wie durft de handschoen op te nemen? Afwijzen van de plannen kan immers altijd nog?

Henk Strating
oprichter HS Arbeidsvoorwaarden