Archive for september, 2016

CAO-onderhandelen met technologie!

30 september 2016

Op alle terreinen van de samenleving doen technologie en robotisering hun intrede. Daar wordt heel verschillend naar gekeken. Sommigen zien het als vooruitgang, anderen als bedreiging. Maar voor- én tegenstanders delen de opvatting dat technologie kan helpen om minder prettige kanten van het werk te vergemakkelijken. Ook CAO-onderhandelingen hebben minder prettige kanten. Vooral directeuren en HR-managers van bedrijven met eigen CAO’s zien vaak op tegen weer een nieuwe ronde onderhandelen over de CAO. Wij spraken daarover deze week in een interview in De Telegraaf/De Financiële Telegraaf (link). Zou technologie daarbij kunnen helpen? Wij denken het wel. Samen met gerenommeerde partners op het terrein van praktische ICT-toepassingen zijn we al langer op zoek naar technologische verbeteringen van CAO-onderhandelingen. Binnenkort verwachten we een demoversie gereed te hebben van een ICT-toepassing waarmee CAO-onderhandelingen niet alleen kunnen worden vergemakkelijkt, maar ook aanzienlijk kunnen worden verkort. Inmiddels hebben we een aantal bedrijven met een eigen CAO daarover geïnformeerd en uitgenodigd om als eersten daarmee kennis te maken. Lezers van CAOpinie willen we uiteraard die mogelijkheid ook bieden. Bedrijven met een eigen CAO die interesse hebben om met de demoversie kennis te maken kunnen ons dat per e-mail laten weten. Wij maken dan graag een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking.

Henk Strating & Wilco Brinkman, partners HS Arbeidsvoorwaarden.

Generatiepact? Pas op voor de gebakken peren!

23 september 2016

De periode rondom Prinsjesdag is traditioneel ook de tijd dat vakbonden hun wensen en eisen voor het CAO-overleg presenteren. Over het algemeen bevatten die weinig nieuws. Het CNV stelt geen centrale looneis maar laat deze afhangen van de situatie per bedrijf of sector. Dit als jaren het beleid bij het CNV. Het FNV gaat uit van een centrale looneis van 2,5% maar laat eveneens ruimte om daar al naar gelang de omstandigheden van af te wijken. Ook dat reeds de praktijk. Het meest opvallende is misschien nog wel de gewenste herintroductie van een VUT-achtige regeling (GeneratiePact) door het FNV.

Natuurlijk is de ambitie om meer jongeren aan het werk te krijgen heel goed. Maar of dit de oplossing is? De VUT had destijds hetzelfde doel, maar daar is weinig van terecht gekomen. Uiteindelijk kreeg het het karakter van een (heel duur) verworven recht dat met veel moeite en tegen hoge kosten is afgeschaft. Het doel verdween volledig uit het oog. Laten we oppassen om structurele afspraken maken die een eigen leven gaan leiden. Een constante evaluatie is essentieel. Worden doelen niet gerealiseerd, pas de afspraak direct aan of schaf hem af. Anders zitten de jongeren voor wie de afspraken zijn bedoeld over een aantal jaar met de gebakken peren.

Henk Strating & Wilco Brinkman, partners HS Arbeidsvoorwaarden.

De kracht van verbinding!

12 september 2016

Vorige week schreven we in CAOpinie over onze missie en kernwaarden: verbinding door versterken van vertrouwen, bevorderen van gesprek en uitstellen van oordelen. We pasten dat toe op de situatie bij KLM. Daar leken, na een tijdelijk verbod van de rechter, na het weekend weer stakingsacties los te barsten. Maar wat bleek deze week? Het tegenovergestelde gebeurde. Er kwam niet alleen een CAO-akkoord tot stand met een paar extra verbeteringen ten opzichte van de CAO-afspraken die KLM al had gemaakt met de andere vakbonden dan de FNV. Er kwam een akkoord tussen KLM en FNV tot stand waarin beide partijen afspreken om met elkaar te gaan samenwerken. Samen willen zij proberen om negatieve effecten van ontwikkelingen in de luchtvaart aan de orde te stellen, aan te pakken en op te lossen.

Kennelijk hebben beide partijen ingezien dat verbinding meer perspectief op duurzame oplossingen biedt dan verwijdering en conflicten. Ook hebben KLM en FNV kans gezien om de bestaande tegenstellingen om te buigen naar het verbinden van hun wederzijdse belangen. Beide partijen verdienen daarvoor waardering en lof. Friedrich Glasl, wereldautoriteit op het gebied van onderhandelen en conflictmanagement, zegt dat onderhandelingen altijd beginnen vanuit tegenstellingen tussen verschillende partijen. Met jezelf hoef je immers niet te onderhandelen en als er helemaal geen tegenstellingen zijn ook niet. Maar, zegt hij, partijen móeten vanuit die tegenstellingen verbinding zoeken. Als dat lukt ontstaat perspectief op het overbruggen van tegenstellingen en het realiseren van wederzijdse belangen. Lukt dat niet dan ontstaat impasse en uiteindelijk conflict. Is dát wat er bij KLM de afgelopen week is gebeurd? De details van de afspraken en de wijze waarop partijen, ook de andere vakbonden, daarmee omgaan zullen het ons leren. Als zij daarin slagen kan het CAO-akkoord bij KLM een voorbeeld zijn voor veel andere bedrijven en sectoren.

Henk Strating & Wilco Brinkman, partners HS Arbeidsvoorwaarden.

HS Arbeidsvoorwaarden verbindt!

4 september 2016

Verbinding is onze missie! Tussen CAO-partijen, werkgevers (organisaties) en vakbonden, met hun achterbannen, tussen vakbonden onderling, tussen bestuurders en ondernemingsraden en PVT’s. De bekende filosoof Ad Verbrugge zegt: “Verbinding begint met oprechte interesse in de ander”. En die is vrijwel altijd wederkerig! Friedrich Glasl, wereldautoriteit op het gebied van conflictmanagement en de afgelopen decennia betrokken bij vrijwel elk groot conflict in de wereld (ook CAO-conflicten!), heeft dat beginsel verder uitgewerkt. Vorig jaar volgden wij de Masterclass van deze Oostenrijkse hoogleraar, van wie we het principe van schulderkenning in CAO-conflicten leerden. In onze dagelijkse praktijk van het begeleiden van CAO-onderhandelingen, staat het zoeken naar verbinding altijd centraal.

Wat is de betekenis van verbinding in de concrete weerbarstige praktijk van CAO-conflicten? Kijk eens naar de actualiteit bij KLM. De rechter heeft de voorgenomen stakingen opgeschort tot 4 september. Dat betekent dat die na het weekend weer kunnen starten. Is de tussenliggende tijd gebruikt om verbinding te zoeken? Beide partijen, óók de stakende FNV, zeggen in de (sociale) media niets liever te willen dan overleg en overeenstemming. Daar kun je aan twijfelen, maar je kunt er ook oprechte aandacht voor hebben. Is de tussenliggende tijd daarvoor gebruikt? Heeft KLM zich écht verdiept in de ins en outs van organizing en de onvrede van medewerkers die daarmee wordt geuit? Is nagedacht over de vraag of iets als schulderkenning aan herstel van vertrouwen kan bijdragen? Is overwogen mee te denken over de investeringsplannen en sámen de mogelijkheden én onmogelijkheden te bezien om een deel daarvan voor verbetering van arbeidsverhoudingen in te zetten en wat daarvan de gevolgen zullen zijn, ook voor de werkgelegenheid? Wij weten het niet, misschien wel, misschien niet.

Als je écht op zoek gaat naar verbinding met andere partij(en) ben nóóit uitgepraat! Je kunt en zult altijd op zoek moeten blijven naar nieuwe kansen en openingen om verbinding te herstellen. Júist als die openingen er niet meer lijken te zijn! Júist als het lijkt dat de andere partij geen kansen meer ziet! Toen wij in 2010 met succes de oplossing verkenden voor de eerste grote staking in de schoonmaak, zeiden de hoofdrolspelers: “De verkenners lieten ons oplossingen zien waarvan we dachten dat die voor de andere kant van de CAO-tafel niet bespreekbaar waren”.

Henk Strating & Wilco Brinkman
partners HS Arbeidsvoorwaarden