Archive for maart, 2017

Factcheck: Zijn AVV en CAO in gevaar?

18 maart 2017

In de aanloop naar de verkiezingen werd vanuit de vakbeweging de vrees uitgesproken dat de CAO bij een aantal partijen niet in goede handen zou zijn. Bij navraag bleek dat de zorg vooral werd ingegeven doordat partijen als VVD en D’66 minder belang zouden hechten aan het algemeen verbindend verklaren van CAO’s. Daarmee bepaalt de overheid dat CAO’s ook moeten worden nageleefd door werkgevers die niet bij de onderhandelingen over de CAO zijn betrokken. En inderdaad, áls de AVV zou worden afgeschaft en ongeorganiseerde werkgevers CAO’s niet meer hoeven na te leven kan daar een ernstige bedreiging van de CAO van uit gaan. Het is echter de vraag of VVD en D’66 – die mogelijk deel uit gaan maken van het nieuwe kabinet – AVV geheel achterwege willen laten. In een motie van de VVD werd nog niet zo lang geleden er op aangedrongen om het AVV-beleid juist te gebruiken om maatwerk in CAO’s te bevorderen. De motie om dat te onderzoeken werd door de gehele Tweede Kamer, dus ook door D’66, CDA en alle linkse partijen, gesteund.

HS Arbeidsvoorwaarden heeft in mei 2015 tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer over de toekomst van CAO’s het idee geopperd alleen nog CAO’s algemeen verbindend te verklaren die maatwerk mogelijk maken. Als dat niet het geval is zou de overheid met het AVV-recht immers óók werkgevers die niet onder de CAO vallen de mogelijkheid van maatwerk ontnemen. En dat kan niet de bedoeling van het AVV-recht zijn. Dat idee leidde tot de kamerbrede motie en is ook overgenomen door ONL voor Ondernemers in zijn schaduwbegroting. Er is geen reden om aan te nemen dat VVD en D’66 in een toekomstig kabinet verder willen gaan dan zo’n aanpassing van het AVV-recht. Dat zou betekenen dat elke CAO die maatwerk mogelijk maakt, bijvoorbeeld doordat werkgevers met hun eigen OR of PVT van de CAO afwijkende afspraken kunnen maken, wat nu al in veel CAO’s mogelijk is, gewoon voor AVV in aanmerking blijft komen.

Factcheck: de angst dat AVV en daarmee de CAO in gevaar is, is ongegrond!

Henk Strating en Wilco Brinkman, partners HS Arbeidsvoorwaarden