Archive for oktober, 2017

Benedictijnse medezeggenschap

20 oktober 2017

In het jubileumboek 10 JAAR PUZZELEN staat een artikel over Benedictijnse medezeggenschap. Benedictus, die leefde van 480 tot 547, wordt beschouwd als de stichter van het kloosterleven. Hij dankt dat aan de Regel van Benedictus, waarin hij regels voor het leven in kloosters opstelde. De Regel van Benedictus blijkt verrassend actueel en bevat een schat van richtlijnen voor het hedendaagse leven.

Eén van de hoofdstukken van de Regel van Benedictus gaat over de besluitvorming in het klooster. De abt of abdes, die als primus inter pares, eerste onder zijn of haar gelijken, door de mede-broeders of zusters is gekozen, mag – nee: moet – volgens de Regel in alledaagse zaken zélf beslissen. Pas als dat zaken van enig belang zijn moet de abt zich laten consulteren door de prior, die in een klooster de abt ter zijde staat. Maar, als er in het klooster écht iets belangrijks moet gebeuren, roept de abt volgens de Regel álle broeders bijeen en luistert hij naar hun raad. Pas wanneer iedereen – ook de jongeren – zijn mening heeft gegeven, kan de abt de beslissing nemen.

Wij kwamen deze week een mooi voorbeeld van Benedictijnse medezeggenschap tegen. De directeur had in 2008(!) de ondernemingsraad om instemming gevraag bij het vaststellen van enkele verplichte vrije dagen rond een aantal feestdagen zoals Hemelvaartsdag, Kerst en Oud en Nieuw. De reactie van de ondernemingsraad was instemmend en luidde: “De OR wil zich graag met hoofdlijnen bezighouden. Ons inziens hoort het vaststellen van de verplichte vrije dagen daar niet toe. Zolang u een goede afweging maakt tussen belangen van de organisatie en die van de medewerkers en het aantal verplichte vrije dagen niet hoger is dan zes behoeft u wat ons betreft de komende jaren niet opnieuw om instemming te vragen.”

Henk Strating en Wilco Brinkman
partners HS Arbeidsvoorwaarden

Een leven lang leren

15 oktober 2017

Afgelopen weken verschenen er weer enkele artikelen, uitpraken en onderzoeken die het belang van een leven lang leren benadrukten. Grotendeels werden de argumenten van zo’n 15 jaar geleden, toen we het nog employability noemden, herkauwd. Een interessante uitspraak kwam van McKinsey. Op basis van een onderzoek in opdracht van Google stelt het adviesbureau dat om bij te blijven bij de technologische ontwikkelingen werkenden vier tot acht uur per week moeten besteden aan het leren van nieuwe vaardigheden. Een flinke opgave!

Al jaren wordt aan de CAO-tafel over onderwerpen als employability, leven lang leren, vitaliteit gesproken, maar heel concreet wordt het niet. Zeker niet als het gaat om de inspanning die McKinsey noodzakelijk acht. Maar wellicht doet zich inmiddels een kleine kentering voor. Bij verschillende overleggen waar wij bij betrokken zijn worden stappen gezet richting een individueel ontwikkelingsbudget dat werkenden kan ondersteunen in hun ontwikkeling. Ook het nieuwe kabinet pleit daarvoor. Het regeerakkoord maakt melding van het afschaffen van fiscale aftrekmogelijkheden van scholingskosten ten gunste van een individuele leerrekening voor alle Nederlanders met een startkwalificatie. Een interessante gedachte die nog verder zal moeten worden uitgewerkt.

Juist sociale partners zouden die uitwerking voor een belangrijk deel ter hand kunnen nemen. De infrastructuur met CAO’s en in veel sector O&O-fondsen is daarvoor aanwezig. De uitdaging is om in de uitwerking het individu ook echt centraal te stellen. want een individueel budget is één, het juist inzetten is nog een ander verhaal. Kent iemand zijn kansen en beperkingen? Waar heeft een werkgever of de (arbeids)markt behoefte aan? Welke mogelijkheden sluiten het best aan op de behoeften van de werkende? Werkgever, vakbond en O&O-fonds kunnen bij het vinden van antwoorden op deze vragen ondersteunen en een aanbod voor het individuele budget ontwikkelen. Het zou helemaal geweldig zijn als dat intersectoraal en voor alle werkenden gebeurt.

Henk Strating en Wilco Brinkman
partners HS Arbeidsvoorwaarden