Archive for november, 2018

Nieuwe werkgeversverenigingen

30 november 2018

Op 1 januari 2020 gaar de Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren (WNra) in. Die wet heeft tot gevolg dat voor ambtenaren ‘echte’ CAO’s gaan gelden. Nu worden de ‘CAO’-afspraken voor ambtenaren nog omgezet in eenzijdige aanstellingsbesluiten. Maar vanaf 2020 worden die vervangen door ‘gewone’ arbeidsovereenkomsten, waarop de afgesloten CAO direct, dus zonder tussenkomst van werkgevers, van toepassing is. De komst van deze wet heeft bij de waterschappen, als eerste (decentrale) overheid, geleid tot de oprichting van een werkgeversvereniging, die voortaan de CAO-onderhandelingen met vakbonden zal voeren, namens de waterschappen.

De werkgeversvereniging wil ook niet-vakbondsleden betrekken bij onderhandelingen over de CAO, omdat die, volgens de vereniging, voor alle medewerkers geldt. Vakbond CNV laat weten dat de vakbonden bij de waterschappen (naast CNV ook FNV en CMHF), waarbij 30% van de medewerkers is aangesloten, ook niet-leden vertegenwoordigen. De wens om (de mening van) niet-vakbondsleden bij CAO-onderhandelingen te betrekken klinkt in meer bedrijven en sectoren door. Co-creatieve CAO-onderhandelingen, waarover we vorige week in CAOpinie van de week schreven, waarbij medewerkers uit bedrijven waarop de CAO van toepassing is zélf zijn betrokken, bieden daar uitstekende mogelijkheden voor. Een goed voorbeeld daarvan zijn de onderhandelingen over de CAO Provincies, die met advisering en begeleiding van het CAOP in samenwerking met HS Arbeidsvoorwaarden, succesvol op deze wijze werden gevoerd.

Wilco Brinkman en Henk Strating zijn partners HS Arbeidsvoorwaarden

Pensioenakkoord in zicht?!

17 november 2018

De centrale organisaties van werkgevers en werknemers beraden zich dit weekend over de stand van zaken in de onderhandelingen met het kabinet over het pensioenstelsel. Afgelopen week werd daar uitvoerig over van gedachten gewisseleld. De hele nacht van donderdag op vrijdag in het bijzijn van minister-president Rutte. Dat leverde hen slechts een slapeloze nacht op en geen akkoord. Dat is niet verbazingwekkend, want partijen hebben, naar goed gebruik in de polder, weer van alles en nog wat aan elkaar geknoopt. Over een nieuw pensioenstelsel dat minder zekerheid biedt (wat overigens ook al voor het huidige pensioenstelsel geldt!), maar waarvoor, als dat geaccepteerd wordt, pensioenfondsen minder buffers hoeven aan te houden, waardoor eerder kan worden geïndexeerd bestaat eigenlijk al overeenstemming. Een technisch probleem is nog de rekenrente, maar die hebben de partijen – ook al naar goed gebruik in de polder – voor zich uit geschoven om een commissie van deskundigen er zich over te laten buigen. Wat de onderhandelingen ingewikkeld maken zijn de nevenzaken die er aan zijn gekoppeld: de AOW-leeftijd, de boete die werkgevers moeten betalen als ze ouderen met zware beroepen eerder met een vertrekregeling met pensioen laten gaan en de positie van ZZP’ers.  Eigenlijk horen geen van deze onderwerpen thuis in onderhandelingen over het pensioenstelsel. De AOW, die voor élke Nederland geldt, is een politieke aangelegenheid. Oplossingen voor mensen met zware beroepen horen op de betreffende CAO-tafels thuis. De positie van ZZP’ers zou niet zonder de éigen organisaties van ZZP’ers en MKB-ondernemers besproken behoren te worden, die helemaal niet aan tafel zitten. Kortom: polderpartijen zouden het zichzelf een stuk gemakkelijker maken door zich te beperken tot het pensioenstelsel en de overige onderwerpen daar neer te leggen waar die thuishoren.

Wilco Brinkman en Henk Strating zijn partners bij HS Arbeidsvoorwaarden

Respect

3 november 2018

FNV Schoonmaak meldt bij de aftrap van de onderhandelingen over de CAO Schoonmaak dat respect voor schoonmakers nog steeds niet is bereikt. ‘Schoonmakers stonden 10 jaar geleden op voor respect en een betere toekomst’, zegt Khadija Tahiri, de president van FNV Schoonmaak. ‘We hebben in die tijd veel bereikt, maar jammer genoeg zijn we er nog niet. Nog steeds worden we niet behandeld met het respect dat we verdienen’.

Dat roept de vraag op: wat is respect in arbeidsverhoudingen eigenlijk? We komen het begrip ook in andere omgevingen tegen. Beroepsvoetballers dragen tegenwoordig armbanden met het woord RESPECT erop, om elkaar vervolgens soms met armband en al genadeloos onderuit te schoffelen… Kennelijk is het woord respect niet altijd genoeg om respect te (doen) ervaren. Dat roept ook de vraag op of en hoe je dan in vredesnaam respect met een CAO-afspraak kunt afdwingen…

Deze week begeleidden we een bijeenkomst van managers in zwembaden over de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt. Eén van hen vertelde dat hij regelmatig zelf zijn eigen werk onderbreekt, een toezichthoudershesje aantrekt om een toezichthoudende collega even te vervangen of te ondersteunen. Dat doet hij niet in de eerste plaats met het oogmerk om respect te tonen. Maar het werkt wél zo! Als je als manager of leidinggevende even zelf het werk oppakt van collega’s aan wie je leiding geeft is dat een uiting van respect voor die collega. En het mes snijdt nog aan meer kanten. Het stelt de manager of leidinggevende ook in staat om even door de ogen van die collega naar het bedrijf en de bedrijfsvoering te kijken. Dat bevordert het empatisch vermogen van de manager of leidnggevende. En tenslotte dwingt zulk gedrag ook respect af voor de manager of de leidinggevende zelf.

Kortom: respect tonen is niet zo moeilijk en er is als het goed is helemaal geen CAO-afspraak voor nodig!

Wilco Brinkman en Henk Strating, partners HS Arbeidsvoorwaarden